هفتمین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعات مکانی GIS
اهداف

هدف از برپایی کنفرانس ملی سیستم اطلاعات مکانی GIS ، دستیابی به آخرین یافته های علمی و پژوهشی


 GIS در ایران و جهان و تبادل تجربیات حاصله در صنعت آب و برق کشور می باشد .